vandaag, 17 november 2020

Aanval drie – offers brengen

Matteüs 16:21-25 laat ons een ander moment zien waarop we in ons leven een aanval van de duivel kunnen verwachten. De derde strijd die gestreden moet worden:

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Het kruis is een offerplaats. Het is een plaats waar je sterft. In dit Bijbelgedeelte heeft Jezus het over het offer dat Hij gaat geven, door Zijn leven af te leggen voor onze zonden.

Petrus wordt gemanipuleerd door de duivel. Hij daagt Jezus uit. De duivel spreekt door Petrus heen en vertelt Jezus een beetje gas te minderen. Hij vertelt Hem dat Hij niet hoeft te offeren, dat Hij niet zoveel hoeft te geven, of Zijn leven hoeft af te leggen.

Als God jou leidt om te offeren in het belang van Zijn Koninkrijk, reken er dan maar op dat de duivel er alles aan zal doen om jou te stoppen. Hij zal je willen laten geloven dat je een beetje af moet koelen, dat je niet zo in vuur en vlam moet staan voor God.

Luister niet. Geef gehoor aan Gods opdracht om te offeren. Je zult er geen spijt van krijgen!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Bevlogen christen-zijn 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest