vandaag, 27 oktober 2020

Sleutels tot effectief gebed: wees specifiek

In de komende overdenkingen wil ik de sleutels behandelen voor effectief gebed. Om te beginnen wil ik het in de overdenking van vandaag hebben over Marcus 10:46-52, waar we een zeer intrigerend verhaal kunnen lezen:

En zij kwamen in Jericho. En toen Hij en Zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou; maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij! En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem: Heb goede moed, sta op, Hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en volgde Jezus op de weg.

De vraag van Jezus: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? lijkt een beetje overbodig, of niet? Iedereen die daar aanwezig was, wist dat de ogen van Bartimeüs genezen moesten worden. Waarom stelde Jezus deze vraag?

Hij wilde dat wij zouden begrijpen hoe belangrijk het is om specifiek te zijn als we iets aan God vragen. Het geloof van Bartimeüs moest specifiek worden, voordat het hem beter kon maken. Pas nadat hij had gezegd: Rabboni, dat ik ziende mag worden, zei Jezus Uw geloof heeft u behouden.

De eerste sleutel tot effectief bidden is: wees specifiek als je bidt tot God.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De God die gebeden verhoort

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest