Je winkelmand (0)

1.   Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er zal gebeuren met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Privacyverklaring raadplegen, die we onder deze tekst hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website (de "verwerkingsverantwoordelijke")?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, waarvan de contactgegevens te vinden zijn onder het gedeelte "Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke (aangeduid als de 'verwerkingsverantwoordelijke' in de AVG)" in dit privacybeleid.

Hoe registreren we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van uw delen van gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier. Andere gegevens worden automatisch opgenomen door onze IT-systemen of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de opname ervan. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, zonder hiervoor een vergoeding te betalen voor dergelijke openbaarmakingen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Als u heeft ingestemd met gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed zal zijn op alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over dit of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysehulpmiddelen en tools van derden

Er bestaat de mogelijkheid dat uw browsepatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat we analytische programma's noemen. Voor gedetailleerde informatie over deze analytische programma's kunt u onze Privacyverklaring hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN) We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan onder meer IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, webpagina-toegang en andere gegevens omvatten die zijn gegenereerd via een website.

De externe hosting dient het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten te vervullen (Art. 6(1)(b) AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) AVG). Als toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. apparaatfingerprinting) binnen de betekenis van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze host(s) zullen uw gegevens alleen verwerken in de mate die nodig is om aan hun prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We maken gebruik van de volgende host(s):

Kinsta Inc.

8605 Santa Monica Blvd #92581

West Hollywood, CA 90069

VS

Gegevensverwerking

We hebben een verwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten voor het gebruik van de hierboven genoemde dienst. Dit is een contract voorgeschreven door de wetgeving inzake gegevensbescherming dat waarborgt dat zij persoonsgegevens van de bezoekers van onze website alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Cloudflare

We maken gebruik van de dienst "Cloudflare" van Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna aangeduid als "Cloudflare").

Cloudflare biedt een content delivery netwerk met wereldwijd beschikbare DNS. Hierdoor wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website technisch via het netwerk van Cloudflare geleid. Dit stelt Cloudflare in staat om gegevenstransacties tussen uw browser en onze website te analyseren en als filter te fungeren tussen onze servers en mogelijk schadelijk dataverkeer van internet. In dit verband kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, die echter uitsluitend worden gebruikt voor het hierboven beschreven doel.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang bij het aanbieden van onze website met zo min mogelijk fouten en zo veilig mogelijk (Art. 6(1)(f) AVG).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen en het gegevensprivacybeleid van Cloudflare, volg deze link: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat vereist is door privacywetten en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke (aangeduid als de "verwerkingsverantwoordelijke" in de AVG)

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in het impressum van deze website.

Antworten mit Bayless Conley e.V.

Bachstrasse 1

22083 Hamburg

Deutschland

Tel: +49 (0)40 64422577

Email: datenschutzbeauftragter@bayless-conley.de          

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven je persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze werden verzameld niet langer van toepassing is. Als je een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of je toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden je gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om je persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in dat geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als je hebt ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij je persoonlijke gegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9 (2)(a) AVG, indien speciale categorieën gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) AVG. Als je hebt ingestemd met de opslag van cookies of de toegang tot informatie op je eindapparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als je gegevens nodig zijn voor de vervulling van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij je gegevens op basis van Art. 6(1)(b) AVG. Bovendien, als je gegevens nodig zijn voor de naleving van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) AVG. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante wettelijke basis in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Antworten mit Bayless Conley e.V.

Bachstrasse 1

22083 Hamburg

Deutschland

Tel: +49 (0)40 64422577

Email: datenschutzbeauftragter@bayless-conley.de          

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven gevestigd in de Verenigde Staten of andere, vanuit het oogpunt van gegevensbescherming, niet-beveiligde niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen je persoonlijke gegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Bijvoorbeeld, Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten, en jij als betrokkene hebt geen mogelijkheid om jezelf in de rechtbank te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijvoorbeeld de geheime dienst) je persoonsgegevens kunnen verwerken, analyseren en permanent archiveren voor surveillancedoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van je toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingstransacties zijn alleen mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt op elk moment elke eerder aan ons gegeven toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverzameling vóór jouw intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art.21 AVG)

IN GEVAL VAN GEGEVENSBEOORDELING OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR ELK PROFILEREN DAT IS GEBASEERD OP DEZE BEPALINGEN. OM DE JURIDISCHE BASIS VAST TE STELLEN WAAROP GEGEVENSBEOORDELING IS GEBASEERD, KUN JE DEZE PRIVACYVERKLARING RAADPLEGEN. ALS JE BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WE JE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE, BESCHERMENSWAARDIGE GROUNDS VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS KUNNEN AANTONEN, DIE OPWEGEN TEGEN JE BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET INROEPEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) AVG).

ALS JE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEB JE HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN. DIT GELDT OOK VOOR PROFILEREN VOOR ZOVER DAT VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS JE BEZWAAR MAAKT, ZULLEN JE PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze gewoonlijk hun woonplaats, plaats van tewerkstelling hebben, of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of om een contract te vervullen, aan jou of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat overdragen. Als je de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, wordt dit alleen gedaan als het technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen heb je het recht om op elk moment informatie op te vragen over jouw gearchiveerde persoonlijke gegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van jouw gegevens. Je hebt ook het recht om jouw gegevens te laten rectificeren of verwijderen. Als je vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om op elk moment contact met ons op te nemen.

Recht om beperking van de verwerking te eisen

Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen. Om dit te doen, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat je de juistheid van je door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben we meestal wat tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek gaande is, heb je het recht om te eisen dat we de verwerking van je persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van je persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft plaatsgevonden of plaatsvindt, heb je de mogelijkheid om te eisen dat de verwerking van je gegevens wordt beperkt in plaats van het wissen van deze gegevens.
  • Als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben en je ze nodig hebt om juridische rechten uit te oefenen, te verdedigen of in te roepen, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen in plaats van het wissen ervan.
  • Als je bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) AVG, moeten je rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is bepaald wiens belangen prevaleren, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.

Als je de verwerking van je persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van hun archivering - alleen worden verwerkt met jouw toestemming, om juridische aanspraken in te roepen, uit te oefenen of te verdedigen, of ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, of om belangrijke redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die je ons als website-exploitant stuurt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleutelingsprogramma. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van de browser die verandert van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het hangslotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen derden de gegevens die je naar ons verzendt, niet lezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als je verplicht bent om na het aangaan van een contract met ons je betalingsgegevens met ons te delen (bijv. rekeningnummer als je ons toestemming geeft om je bankrekening te debiteren), zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via gangbare betaalwijzen (Visa/MasterCard, afschrijving van je bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel van de browser die verandert van "http://" naar "https://" en ook aan het verschijnen van het hangslotsymbool in de browserregel.

Als de communicatie met ons is versleuteld, kunnen derden de betalingsinformatie die je met ons deelt, niet lezen.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactinformatie die in verband met de wettelijk vereiste informatie in onze impressum is gepubliceerd, om ons promotioneel en informatiemateriaal te sturen dat we niet uitdrukkelijk hebben aangevraagd. De exploitanten van deze website en de pagina's behouden zich het uitdrukkelijke recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van promotioneel materiaal, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade aanrichten aan je apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen gedurende de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent gearchiveerd op je apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra je je bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op je apparaat totdat je ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat er cookies van derden op je apparaat worden opgeslagen zodra je onze site betreedt (third-party cookies). Deze cookies stellen jou of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel, aangezien bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan zijn het analyseren van gebruikerspatronen of het tonen van promotionele berichten.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties, of voor de levering van bepaalde functies die je wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (noodzakelijke cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten bieden in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te waarborgen. Als om jouw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën wordt gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Je hebt de mogelijkheid om je browser zo in te stellen dat je wordt geïnformeerd telkens wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. Je kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval van het gebruik van cookies van derden of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we je afzonderlijk informeren in samenhang met dit privacybeleid en, indien van toepassing, om je toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van deze website en de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door je browser aan ons worden doorgegeven. De informatie omvat:

- Het type en de versie van de gebruikte browser

- Het gebruikte besturingssysteem

- Referrer URL

- De hostnaam van de toegankelijke computer

- Het tijdstip van het serververzoek

- Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van de website van de exploitant. Hiervoor moeten serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als je ons via ons contactformulier vragen stuurt, worden de gegevens die in het contactformulier zijn verstrekt, evenals eventuele contactgegevens die daar worden vermeld, door ons opgeslagen om je vraag af te handelen en in geval van verdere vragen. Wij zullen deze informatie niet delen zonder je toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) AVG, als je verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of als het nodig is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de verzoeken die aan ons zijn gericht (Art. 6(1)(f) AVG) of op je toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien dit is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die je in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat je ons vraagt de gegevens te wissen, je toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag niet langer bestaat (bijv. nadat we hebben gereageerd op je vraag). Dit laat de verplichte wettelijke bepalingen onverlet, met name de bewaartermijnen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als je contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, worden je verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met als doel je verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder jouw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG als je verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of nodig is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij een effectieve afhandeling van aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van je toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door jou aan ons via contactverzoeken gestuurde gegevens blijven bij ons totdat je ons vraagt ze te verwijderen, je toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. na voltooiing van je verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

Je hebt de mogelijkheid om je op deze website te registreren om aanvullende functies van de website te kunnen gebruiken. We zullen de door jou ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het doel van het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor je je hebt geregistreerd. De vereiste informatie die we vragen bij de registratie moet volledig worden ingevuld. Anders zullen we de registratie afwijzen.

Om je op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in geval van technische wijzigingen, zullen we het opgegeven e-mailadres tijdens het registratieproces gebruiken.

We zullen de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens verwerken op basis van jouw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG).

De tijdens het registratieproces geregistreerde gegevens worden door ons bewaard zolang je geregistreerd bent op deze website. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat de verplichte wettelijke bewaarverplichtingen onverlet.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer je de commentaarfunctie op deze website gebruikt, worden naast je opmerkingen ook informatie over het tijdstip van het genereren van de opmerking en je e-mailadres, en als je niet anoniem post, de door jou gekozen gebruikersnaam gearchiveerd.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die opmerkingen invoeren. Aangezien we de opmerkingen niet voor publicatie controleren, hebben we deze informatie nodig om actie te ondernemen tegen de auteur in geval van schending van rechten, zoals laster of propaganda.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van deze website heb je de mogelijkheid om je te abonneren op opmerkingen nadat je je hebt geregistreerd. Je ontvangt een bevestigingsmail, met als doel te verifiëren of je de werkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. Je kunt deze functie op elk moment deactiveren door een desbetreffende link te volgen in de informatiemails. De gegevens die zijn ingevoerd in verband met abonnementen op opmerkingen worden in dat geval verwijderd. Als je deze informatie echter aan ons hebt doorgegeven voor andere doeleinden en vanuit een andere locatie (bijv. bij het abonneren op de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Opmerkingen en alle bijbehorende informatie worden door ons bewaard en blijven op deze website staan totdat de inhoud van de opmerking volledig is verwijderd of als de opmerkingen om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijv. beledigende opmerkingen).

Juridische basis

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van jouw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). Je hebt het recht om op elk moment elke toestemming die je ons al hebt gegeven, in te trekken. Hiervoor hoef je alleen maar een informele melding per e-mail te sturen. Dit laat de rechtmatigheid van eventuele gegevensverzameling die plaatsvond vóór je intrekking, onverlet.

5. Analysetools en advertenties

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalyse-service Matomo.

Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door bezoekers. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld achterhalen wanneer welke paginaweergaven plaatsvonden en uit welke regio ze afkomstig waren. Daarnaast verzamelen we verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikte besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om de webaanbiedingen en advertenties van de exploitant te optimaliseren. Als er passende toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Voor analyse met Matomo gebruiken we IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

Analyse zonder cookies

We hebben Matomo geconfigureerd op een manier waarbij Matomo geen cookies in uw browser zal opslaan.

Hosting

We hosten Matomo bij de volgende externe provider:

InnoCraft Ltd

(NZBN 6106769)

Gevestigd op:

7 Waterloo Quay PO625

6140 Wellington

Nieuw-Zeeland

EU-vertegenwoordiger

Onze EU-vertegenwoordiger als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die niet is gevestigd in de Unie (artikel 27 AVG) is:

ePrivacy Holding GmbH

Große Bleichen 21

20354 Hamburg

Duitsland

Externe functionaris voor gegevensbescherming

ePrivacy GmbH

vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer

Große Bleichen 21, 20354 Hamburg

Duitsland

Gegevensverwerking

Voor het gebruik van de bovengenoemde dienst hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat is voorgeschreven door wetten inzake gegevensbescherming en garandeert dat zij persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als je de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van je nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat jij de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat je akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de afhandeling van de nieuwsbrief maken we gebruik van nieuwsbriefserviceproviders, die hieronder worden beschreven.

Mailchimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailchimp om nieuwsbrieven te verzenden. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten.

Mailchimp is onder andere een dienst die kan worden ingezet voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. Telkens wanneer je gegevens invoert voor het abonneren op een nieuwsbrief (bijv. jouw e-mailadres), worden de gegevens opgeslagen op de servers van Mailchimp in de Verenigde Staten.

Met behulp van de Mailchimp-tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als je een e-mail opent die is verzonden via de Mailchimp-tool, maakt een in de e-mail geïntegreerd bestand (een zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van Mailchimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links de ontvanger mogelijk heeft aangeklikt. Technische informatie wordt ook op dat moment geregistreerd (bijv. het tijdstip van toegang, het IP-adres, het type browser en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Het enige doel is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven effectiever af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als je geen analyse door Mailchimp wilt toestaan, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. We bieden een link hiervoor in elke nieuwsbrief.

De gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). Je kunt op elk moment elke toestemming intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrief. Dit laat de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die hebben plaatsgevonden vóór jouw intrekking, onverlet.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd voor het abonneren op de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefserviceprovider en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaard Contractuele Clausules (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Na afmelding van de nieuwsbriefdistributielijst kan jouw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst, als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel jouw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6(1)(f) AVG). De opslag in de zwarte lijst is onbeperkt. Je kunt bezwaar maken tegen de opslag als jouw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Voor meer details, raadpleeg de privacyverklaring van Mailchimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de hierboven genoemde dienst. Dit is een contract dat is voorgeschreven door wetten inzake gegevensbescherming en garandeert dat zij persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Plug-ins en Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbeschermingsintegratie

Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Bijvoorbeeld, ongeacht of je een video bekijkt, zal YouTube altijd een verbinding maken met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je begint met het afspelen van een YouTube-video op deze website, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg hiervan wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht van welke van onze pagina's je hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account terwijl je onze site bezoekt, stel je YouTube in staat om je browsepatronen direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat je een video hebt gestart, verschillende cookies op je apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaatfingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Onder andere zal deze informatie worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen na het starten van een YouTube-video aanvullende gegevensverwerkingshandelingen worden geactiveerd die buiten onze controle liggen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Overeenkomstig Art. 6(1)(f) AVG is dit een legitiem belang. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, in zoverre de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv., apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, raadpleeg de privacyverklaring van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Fonts (lokale insluiting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts die worden aangeboden door Google om het uniforme gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Deze Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht in verband met deze toepassing.

Voor meer informatie over Google Fonts kun je deze link volgen: https://developers.google.com/fonts/faq en de gegevensprivacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokale insluiting)

Deze website maakt gebruik van Font Awesome om het uniforme gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc. tot stand wordt gebracht in verband met deze toepassing.

Voor meer informatie over Font Awesome, raadpleeg de gegevensprivacyverklaring voor Font Awesome onder: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet je IP-adres worden opgeslagen. Meestal wordt deze informatie overgedragen naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google Fonts te gebruiken voor het uniform weergeven van lettertypen. Wanneer je Google Maps opent, laadt je browser de vereiste webfonts in de browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) AVG. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, in zoverre de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv., apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/en  https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, raadpleeg de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. eCommerce- en betalingsdienstaanbieders

De verwerking van klant- en contractgegevens:

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het tot stand brengen, regelen en wijzigen van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of vereist is voor factureringsdoeleinden. De wettelijke basis voor deze processen is Art. 6(1)(b) AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na afloop van eventuele bestaande wettelijke archiveringsperioden. Dit laat onverlet dat wettelijke archiveringsperioden van kracht blijven.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online winkels, detailhandelaren en de verzending van goederen:

Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt, delen we uw persoonlijke gegevens met het transportbedrijf dat is belast met de levering, evenals de betalingsdienst die is belast met de verwerking van de betalingstransacties. Alleen de gegevens die deze respectievelijke dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, worden gedeeld. De wettelijke basis voor deze deling is Art. 6 (1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de vervulling van contractuele of precontractuele verplichtingen. Als u ons uw toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1)(a) AVG, delen we uw e-mailadres met het transportbedrijf dat belast is met de levering, zodat dit bedrijf u op de hoogte kan stellen van de verzendstatus van uw bestelling via e-mail. U heeft de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud:

We delen persoonlijke gegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld met de financiële instelling belast met de verwerking van betalingen.

Elke verdere overdracht van gegevens zal niet plaatsvinden of zal alleen plaatsvinden als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De basis voor de verwerking van gegevens is Art. 6(1)(b) AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de vervulling van een contract of voor precontractuele handelingen.

Betalingsservices

We integreren betalingsservices van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betaalgegevens (bijv. naam, bedrag, bankgegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsserviceprovider voor het verwerken van de betaling. Voor deze transacties zijn de respectievelijke contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de desbetreffende providers van toepassing. Het gebruik van de betalingsserviceproviders is gebaseerd op Art. 6(1)(b) AVG (contractverwerking) en in het belang van een soepele, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) AVG). Voor bepaalde handelingen waarvoor uw toestemming is vereist, is Art. 6(1)(a) AVG de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

We maken gebruik van de volgende betalingsservices / betalingsserviceproviders op deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

De betalingsserviceprovider is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy.

Stripe

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Instant transfer Sofort

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen we in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u de betaalmethode "Sofortüberweisung" heeft gekozen, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee het kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door u overgedragen TAN. Daarna stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen wordt ook automatisch uw omzet, de kredietlimiet van de rekening-courant en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi gecontroleerd. Naast de pincode en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over uw persoon zijn naam en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en mogelijk andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder twijfel vast te stellen en fraudepogingen te voorkomen. Voor details over betaling met directe bankoverschrijving, zie de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

American Express

De aanbieder van deze betalingsservice is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna "American Express").

American Express kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn te vinden op: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van American Express raadplegen: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsservice is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna "Mastercard").

Mastercard kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn te vinden op: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betalingsservice is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, Londen W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna "VISA").

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land wat betreft wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat het niveau van gegevensbescherming in Groot-Brittannië equivalent is aan het niveau van gegevensbescherming van de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan zijn moedermaatschappij in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn te vinden op: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van VISA raadplegen: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Brontekst van deze Privacyverklaring

De originele tekst van deze privacyverklaring is opgesteld in het Duits en is vertaald met behulp van Deepl en ChatGPT, een taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Het Duitse origineel is wettelijk bindend. Hoewel we ons best hebben gedaan om een nauwkeurige vertaling te bieden, is het mogelijk dat bepaalde nuances in de interpretatie verloren zijn gegaan. In geval van enige tegenstrijdigheid of onzekerheid, prevaleert de Duitse versie van deze privacyverklaring als juridisch bindend. https://bayless-conley.de/datenschutzerklaerung/