Een artikel van Bayless Conley

Sommige mensen hebben steeds weer met dezelfde zonde te kampen wanneer u dit probleem kent (en wie kent dit niet), dan heb ik goed nieuws voor u: het is mogelijk om zonden die steeds weer terugkeren te overwinnen en zich helemaal aan God toe te wijden. Hoe? Door te erkennen dat God alles reeds voor u heeft volbracht en het werk van Jezus Christus u de kracht geeft om te leven in overwinning.

In Romeinen 8:5-6 lezen we: “Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.” Of we erin slagen de zonde te overwinnen hangt af van onze instelling. Ik weet niet hoe het met u zit maar mijn menselijk wezen (de Bijbel noemt het mijn  “vlees” of “eigen natuur”) weet heel goed hoe het zich niet moet gedragen.

Voordat ik Jezus leerde kennen gaf ik jarenlang toe aan alles wat ik wilde. Toen ik tot geloof kwam werd mijn geest vernieuwd en ontdekte ik hoe blij ik was met  Gods  geboden.  Tegelijkertijd  wilde  mijn  menselijk wezen nog van alles doen waar ik God niet blij mee maakte. Maar nu is er een verschil met vroeger en dat is mijn instelling.  Ik  kan  me  bezig  houden  met  de  dingen van de Geest, het Woord van God, de Geest van God, of ik kan mezelf vullen met dingen die juist het tegenovergestelde bewerken.

In Romeinen 12:1-2 staat: “Ik vermaan u dan, broe-ders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig  offer:  dit  is  uw  redelijke  eredienst.  En wordt  niet  gelijkvormig  aan  deze  wereld,  maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Het  woord  gelijkvormig  betekent  letterlijk  “in  een vorm gedrukt“. Ik weet niet hoe u het ziet maar ik wil niet dat de wereld mij in een vorm drukt. Ik wil ontdekken wat God van mij wil en wat goed en volmaakt is en Hem blij maakt. Maar het hangt allemaal af van waar wij aan denken. Het  hangt  van  onze  instelling  af.  Of  u  nu  naar  de maatstaven van de wereld leeft en zich bezighoudt met dingen die u van God wegleiden, of dat u geestelijk leeft, dat u doet wat God graag wil en waarvoor u geschapen bent.

Het  Griekse  woord,  dat  in  Romeinen  12:2  als  gelijkvormig  wordt  vertaald,  is  “metamorphoó”.  Het Nederlandse  woord  metamorfose  of  gedaanteverwisseling  is  daarvan  afgeleid.  Letterlijk  betekent dat  een  “natuurlijke  overgang  van  de  ene  vorm  in de andere“.

Hoe kan ik dat nu laten doorwerken in mijn huwelijk zodat ik niet bot tegen mijn vrouw doe, ik niet mijn zelfbeheersing verlies maar van haar hou zoals Jezus van de kerk houdt? Hoe kan ik dat laten doorwerken op zakelijk gebied zodat ik beheerst en eerlijk op mijn werk blijf? Hoe maak ik dat wat God van binnen verandert op alle gebieden van mijn leven zichtbaar? Hoe is dat nu mogelijk? Doordat wij erkennen dat wij door de vernieuwing van ons denken veranderd worden.

Ik  geef  u  nog  een  voorbeeld.  Op  een  dag  kwam mijn  dochter  thuis  met  een  schoenendoos.  In  de schoenendoos  lagen  de  drie  dikste  en  lelijkste rupsen die ik ooit had gezien. Ze zei: “Papa, dat zijn zijderupsen” waarop ik reageerde met: “Oh, mooi”. Toen zei ze: “We moeten ze voeren.”  “Maar  wat  eten  die  dan?”,  vroeg  ik.  Ze  antwoordde:  “De leraar zei dat ze alleen maar moerbeibladeren eten.”

Dus in de dagen erna plukte ik de bladeren van de moerbeibomen van de buren en voerde hiermee de drie zijderupsen. Na een tijdje zag  ik  dat  uit  de  cocons  drie  zeer  grote  en  bijzonder  mooie  witte vlinders  waren  gekropen.  Ze  waren  ongelofelijk,  als  uit  een sciencefictionfilm.  Er  had  een  complete  gedaanteverwisseling plaatsgevonden.

Vrienden, als u verandering wilt in uw leven moet u zich met Gods Woord voeden net zoals zijderupsen zich voeden met de moerbeibladeren. Ik bid dat u deze nieuwsbrief u bemoedigt en hoop dat u de preekserie Totale vernieuwing bestelt. Ik ben ervan overtuigd dat God uw leven kan veranderen door deze preken.

Klik hier voor de preek:
Totale vernieuwing

Uit: maandbrief Bayless Conley, februari 2014

Laat een reactie achter

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest

Inspireer je vrienden

Deel deze post in de sociale media en zegen je vrienden.